תכלית חכמה ד' כרכים

מבצע!
לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספר "תכלית חכמה"

מאת הרב הגאון רבי אהרן זאב גוטסמן שליט"א

על שולחן ערוך יורה דעה

ובו מבאר המחבר את דברי השולחן ערוך כל דין בטעמו ונימוקו מגמרא ופוסקים ומקובץ בו הדינים וההלכות והביאורים המפוזרים בספרי האחרונים מפרשי השולחן ערוך המפורסמים עד אחרוני זמנינו והוא הנקרא תכלית חכמה

בצידו הוסיף המחבר שליט"א מדור נוסף ובו כמה וכמה הוספות והרחבות נחוצות מאוד ובשם בירורי הלכות נקרא, ונוספו בו גם הלכות ופרטי דינים החשובים מאוד וכן ביאורים על דברים מוקשים שלא התבארו כל צרכם בפוסקים

ותחת התכלית חכמה הוסיף המחבר שליט"א מדור נוסף בשם ציון ההלכה שבו מובא ציון המקורות של הדינים מהיכן יצאו ופעמים נוספו בו גם טעמים וכיוצא בזה

הספר כולל שתי כרכים

כרך א' –

על שולחן ערוך יורה דעה מסימן ר"מ עד סימן רמ"ו הלכות כיבוד הורים הלכות כבוד רבו וכבוד תלמיד חכם הלכות מלמדים והלכות תלמוד תורה

כרך ב' –

על שולחן ערוך יורה דעה סימנים קע"ח עד ק"פ וסימן קמ"א הלכות חוקות הגויים הלכות מכשף ןמעונן הלכות כתובת קעקע וקרחה הלכות ציור ועשית צורות

…..

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של הרבנים הגאונים מחכמי הזמן – הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א הגאון רבי דב יפה זצ"ל הגאון רבי משה אורי לינדר שליט"א הגאון רבי יוסף אליהו שליט"א – שכולם מהללים ומשבחים ומפארים את החיבור שלפנינו ואת מחברו הרה"ג המופלא רבי אהרן זאב גוטסמן שליט"א שעוסק באורייתא תדירא ולן בעומקה של הלכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא והעלה הדברים על הכתב על סדר נכון בלשון צח וקצר להלכה למעשה, הרה"ג המחבר שליט"א השקיע ראשו ורובו זמן זמנים טובא ללבן כל דבר בדקדוק רב ואין ספק שהמעיינים בספר ימצאו בו דברים טובים ונכחוכים חדשים גם ישנים בסוגיות אלו להלכה ולמעשה ואין ספק שכל ההוגים בספר יברכו אותו על עבודתו הכבירה והמועילה שאסף וקיבץ מהמפרשים ומהפוסקים סביב הלכות אלו וגם האריך במשא ומתן בחידושי תורה במטרה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ובודאי יביא תועלת מרובה ועצומה לכל הלומד ומעיין בענינים והלכות האלו

49.00

14 במלאי

מבצע!