תכלית חכמה אוצר הידיעות

מבצע!

ספר "תכלית חכמה" – אוצר ידיעות חשובות,

מאת הרב הגאון רבי אהרן זאב גוטסמן שליט"א (מחבר הספרים תכלית חכמה על יורה דעה, ועל הלכות דעות מדות ומוסר)

והוא אוצר ידיעות חשובות לכל יהודי באשר הוא.

בס"ד בדורנו התרבו ספסלי בית המדרש יש העוסקים בסוגיות החמורות דנשים נזיקין, יש העוסקים בזרעים וטהרות ועוד יש העוסקים בהספק לימוד הש"ס יש הנמצאים בד' אמות של הלכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא לדעת המעשה אשר יעשון בכל שאלה העולה על הפרק מהו דבר ההלכה בנידון, ועוד הרבה תחומים במגוון פרד"ס תורתנו הקדושה ובאמת זה מחזה מרנין לב שבדרינו התרבתה התורה בכל מקצעותיה וענפיה

אמנם אחד הדברים המשותפים שיש בקרב כלל הלומדים הוא שכל אחד אמור לשאוף לדעת את היסודות בביאור עיקר המושגים שביהדות כגון מעשה אבות גדולי האומה שהרי אנו לומדים מדרכיהם איך להתנהל בעבודת ה' שלנו על הצד היותר טוב ולפעמים חסרים לנו ביאורים והבנות במעשיהם של גדולי האומה לדוגמא מה הפשט בהנהגת שלמה המלך שהרבה לו נשים, וכן להבין מדוע יש סתירה לכאורה בעניני רפואה בין מה שכתבו לנו חז"ל הקדושים לבין המדע היום, וכן להבין מה הענין והצורך בתפילה ובקשה מהקב"ה על צרכינו הרי הקב"ה כבר יודע זאת בלי שנתפלל אליו, וכן להבין מה חסר לנו היום בזה שאין לנו את בית המקדש, הרי תפילה במקום קרבנות, בקיצור אלו דוגמאות מעטות של שאלות בסיסיות ביהדות שהיה ראוי שכל יהודי ידע את הביאור בענינים אלו, ולאו דוקא בשביל להחזיר אנשים בתשובה אלא ידיעות חשובות ביהדות שכל יהודי מהפשוט ביותר ועד התלמיד חכם הגדול ראוי שידעו ידיעות הללו וכיוצא בהם ביסודות הבנת הדברים הבסיסיים שביהדות

ועל כן בואו ונכיר טובה להמחבר שליט"א שניגש אל המלאכה לקבץ שאלות העוסקות בביאור כל מיני נושאים שמצוי שהרבה אינם יודעים את ביאורם של הדברים, והם נצרכים לכל יהודי לידע אותם כדי שהידות אצל כל אחד תהיה יותר מבוססת ופנימית

אמנם הדבר ברור שהכתוב בספר הוא אפילו לא טיפה אחת מן הים מכלול הנושאים שהמחבר נגע בהם בספרו שהרי לא הובא בספר את כל התשובות על השאלות וגם התשובה שמובא בספר נכתב בתמצית ובקיצור אע"פ שיש בה היקף ואריכות גדולה בכל פרט, ובאמת שבכל שאלה ונידון שהובא בספר היה אפשר לכתוב עליו ספר שלם בפני עצמו בבחינת ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים, אבל מטרת הספר שלפנינו הוא להראות שלכל שאלה יש תשובה ומתוך שנראה תשובות לשאלות אלו נבין שגם שאלות שעדיין לא ידענו עליהם את התשובה מכל מקום להכל יש תשובה ובבחינת תן לחכם ויחכם עוד להוסיף להבין ולהשכיל בעניני יסודות היהדות כל אחד לפי דרגתו וכוחות נפשו ולפי חלקו בתורה,

עוד יהיה בזה תועלת להבין קצת בענינים אלו כפי כוחנו ולהקל מהציבור שקשה להם לעיין בכל הנושאים האלו כדבעי ועל ידי ספר זה יוכלו לדעת באופן קל ובניחותא ביאורים ויסודות בענינים העומדים ברומו של עולם, ותועלת נוספת תהיה בעז"ה מהספר שלפנינו שעל ידו יתעוררו הרוצים להעמיק ולהרחיב בענינים הנידונים בספר להוסיף בהם עיון לקח ותבונה כל אחד לפי דרגתו,

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מגאוני הזמן – הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א הגאון רבי דב יפה זצ"ל הגאון רבי משה אורי לינדר שליט"א הגאון רבי יוסף אליהו שליט"א

10.00

45 במלאי

מבצע!