תורת כהן

פירוש וביאור על קונטרס ספק ספיקא הארוך לבעת השפתי כהן

ויפרד לשלשה ראשים

  • דעת כהן – והוא פירוש לדברי הש"ך עם מקורות הדברים מהגמרא ומדברי הראשונים אשר מפיהם אנו חיים
  • תורת כהן – והוא בירורי הלכות ומשא ומתן בדברי הש"ך ובו הובאו גם חידושי דינים שחידשו הפוסקים האחרונים לדעת את המעשה אשר יעשון ואת הדרך אשר ילכו בה
  • שו"ת משנת כהן – שאלות ותשובות בדיני ספק ספיקא שבו הורחבה היריעה לאסוקי שמעתתא אליבא דבלכתא

מאת הרב משה ישראל כהן שליט"א

40.00

35 במלאי