0

שערי קדושה

ספר "שערי קדושה"

למקובל האלוקי רבי חיים ויטאל זיע"א

עם ביאור פתח השער מהרב יונתן הכהן שליט"א

והוא ביאורים והרחבות סיכומים וטבלאות,

ובתוספת מראי מקומות משאר כתבי האר"י הקדוש זצוקללה"ה.

הגאון רבי מאיר סירוטה שליט"א והגאון רבי יצחק רוזנבלט שליט"א והגאון רבי חנוך כהן שליט"א – משבחים מאוד את עבודותו והשקעתו העצומה והברוכה של המחבר הרב הגאון רבי יונתן הכהן שליט"א שמבאר היטב באופן מיוחד מאוד את כל הענינים שבספר שערי קדושה מהמקובל האלוקי רבי חיים ויטאל זצוקללה"ה, עם הרחבות מספרים הקדושים וספרי תורת הנסתר, הביאור של המחבר נכתב ונערך באופן מצוין ברוב כשרון ובטוב טעם ודעת בדברים המתיישבים על הדעת והלב ומאיר את העיניים בדבריו הקדושים של רבינו חיים ויטאל זי"ע

30.00

45 במלאי