שמואל בדורו

ספר "שמואל בדורו"

ניצוצי אור מקצת דרכיו והליכותיו בקודש של רבינו הגדול הגאון החסיד האמיתי מרן רבי שמואל אויערכאך זצוק"ל בעל דרכי שמואל וראש ישיבת מעלות התורה

פנינים – חינוך – הנהגות – ספורי הוד –

מגדלותו של רבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה

נאספו ונערכו בעזרת צוות תלמידי חכמים על ידי הרב הגאון רבי יחיאל שטרנברג שליט"א שהיה תלמיד ומקורב מאוד לרבינו זצוק"ל

שלושת האחים של רבינו זצוק"ל הגאונים הגדולים – רבי אברהם דב אויערבאך שליט"א ורבי עזריאל אויערבאך שליט"א ורבי מרדכי אויערבאך שליט"א – כותבים בדבר התועלת הגדולה של הספר שלפנינו למען ידעו דור אחרון גדלותו של האי גברא רבא רבינו זצוק"ל אשר היה כל ימיו דבוק בה' ובתורתו ושקד ברוממות של ג' עמודי העולם תורה ועבודה וגמילות חסדים ובהרבצת תורה לתלמידים זכה להעמיד גדולי תורה והוראה, ועל ידי ספר זה כל מי שיקרא בו בודאי יתעורר לאחוז בשפולי דגלימא לעמל התורה ולעבודת התפילה ולמסירות נפש עבור הזולת אהבת וחשקת התורה ויראת ה' טהורה, עוד מדגישים אחי רבינו זצוק"ל שהמחבר שליט"א כתב רק דברים נכונים ומוסמכים שהביא את העובדות כמו שהם וכתב דברים כהוויתם מה ששמע ממקורות נאמנים ומה שראה בעיניו ולא הביא דברים שהם רק בגדר שמועות אע"פ שיתכן והיו באמת, אחי רבינו זצוק"ל מסיימים דבריהם בברכה נאמנה למחבר שליט"א שהספר יהיה לתועלת גדולה לחזק ולרומם את אלו שיקראו בו לעבודת ה' בג' עמודי עולם תורה עבודה וגמילות חסדים ויגדיל תורה ויאדיר אמן כן יהי רצון.

60.00

המלאי אזל