0

שלושים יום קודם החג

מבצע!

ניתן להשיג את שאר ספרי המחבר

WHY WE CELEBRATE / TREMBLE / WEEP / REJOICE

הלכות שבת בשבתו

עזר לשולחן

*******************

ספר "שלשים יום קודם החג" – ב' כרכים על כל מועדי השנה

מאת הרב הגאון רבי אברהם שלמה דיקמאן שליט"א מחבר ספר הלכות שבת בשבתו וספר עזר לשלחן,

והוא קיצור הלכות המועדים על פי תמצית דברי השולחן ערוך והמשנה ברורה עם תוספת הערות וציונים מלוקט מגדולי הפוסקים,

שם הספר "שלשים יום קודם החג" כשמו כן הוא הספר מחולק על מנת ללמוד בו מעט בכל יום החל משלשים יום קודם החג באופן שיוכל בקלות לגמור כל הלכות המועדים מידי שנה בשנה ולקנות על ידי זה בקיאות בהלכות אלו הנחוצות לכל בר ישראל להיות שומר מצוות המועדים כהלכתן,

הסכמות נלהבות לספר ממרנן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב ז"ל ומהגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א הגאון רבי נתן גשטטנר ז"ל הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ז"ל הגאון רבי משה הלברשטאם ז"ל הגאון רבי עזריאל אוירבאך שליט"א הגאון רבי ישראל הלוי בעלסקי שליט"א הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א – הכותבים בשבחו הגדול של המחבר הלן בעומקה של הלכה בעיון גדול ומעלה הלכות ברורות ונהירות ערוכים בלשון צח וקל, ועל התועלת המרובה שיש בספר הזה לקנות בצורה קלה ידיעה ברורה ומקיפה בכל הלכות המועדים

20.00

מבצע!