פסקי הלכות - פורים המשולש וע"פ שחל בשבת

כולל כל ההלכות וההנהגות הנחוצות למעשה בשנה זו,

בצירוף מאות פסקים מגאוני ופוסקי הדור זיע"א ויבדלחט"א.

מצורף לזה קונטרס סדר פורים המשולש וערב פסח שחל בשבת שתיקן מרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל

ושו"ת מהרלב"ח סימן לב

25.00

39 במלאי