פלאי השמיטה

סיפור אמיתי.

על פי התלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד א ועוד

10.00

11 במלאי