עבודת החופה והנישואין

מבצע!

ספר "עבודת החופה והנישואין"

מאת הרב הגאון רבי יוחנן רוזנברג שליט"א

ובו הכנה מרוממת לחתן וכלה ליום החופה, שמחת החתונה וימי השבע ברכות וכן לבעלי השמחה והמשתתפים בה

הספר כולל עוד "שער מנהגי החופה" – ובו עיקרי מנהגי החתונה וטעמיהם

עם שמחת המחותנים בעלי השמחה

תפילות לחתן ולכלה

הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר כותב בהסכמתו לספר – דבר נאה ומתוקן עשה ידידי המחבר שליט"א ללקט מתוך הספרים הקדושים מתוך ספרים וסופרים המדברים בגודל עניני חופה ונישוין ושבע ברכותוזכה לערוך בטוב טעם ודעת ולהביא בספר את הפנינים המובחרים הראויים לבא אל גנזי המלך מאן מלכי רבנן והמחבר שליט"א מכוין את דרכו בקודש על דרך הנכון אמרו חז"ל הפותח פתח לחבירו נפשו הוא חייב לו והנה ספר הזה וכן שאר ספרי המחבר שליט"א הם פתח גדול הכנס לפני ולפנים בעבדת השם על כן בואו ונחזיק טובה להרב המחבר שליט"א על השקעתו ועבודתו למען זיכוי הרבים בספרים האלו להנחיל לרבים מעלות ומדות טובות והתבוננות בעבודת השם, והנני לברכו שיתקבלו דבריו באהלי החכמים ויתגלגל זכות על ידי זכאי להיות בין מזכי הרבים ותרבה הדעת בעניני עבודת השם מתוך הלב והפנימיות, ויזכה להפיץ עוד ממעיינותיו חוצה עדי עד – כל זה מדברי הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר בדבריו הנלהבים והמרגשים בהכמתו לספר ובברכתו להמחבר שליט"א,

הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל משגיח ישיבת כנסת חזקיהו כותב בהסכמתו לספר – הרב הגאון רבי יוחנן רוזנברג שליט"א זכה להוציא הרבה ספרים לרומם את עבודת המועדים ועכשיו נשאו לבו הטוב לרומם את עבודת יום החופה ואין לי אלא לברכו שגם הספר הזה יביא רב ברכה וירומם את יום החופה וימי הנישואים ברב ידידות וכבוד – אלו הם דבריו היוצאים מן הלב של הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל אל המחבר שליט"א,

הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א  כותב בהסכמתו לספר – הנני בשורות אלו לברך את מעלת הרב הגאון רבי יוחנן ררוזנברג שליט"א אשר משמיא קא זכו ליה להעלות פרקי הדרכה והנהגה לחתן וכלה הבאים להקים את ביתם ולבנות את היכלם כבית מקדש השראת השכינה ולהיות שותפים עם צור קונם אשר בראם לכבודו.

35.00

49 במלאי

מבצע!