מסכת שביעית עם דרך אמונה

מהדורת הפאר "עטרת שלמה" הכוללת את כל ביאורי הראשונים ושאר מפרשי המשנה

עם דרך אמונה

הכולל ביאורים וחידושים ובהם פסקי מרן החזו"א ומרן הגריש"א זצללה"ה

מסודרים על סדר המסכת מתוך כל חלקי ה"דרך אמונה" וה"שערי אמונה" ומשאר ספרי מרן רבינו שר התורה שליט"א

 

יו"ל ע"י תלמידו

הרב יעקב משה איזיקוב שליט"א

כ610 עמודים

20.00

המלאי אזל