מסילות חכמה ומוסר

ביאורי חכמה ומוסר שנאמרו ונכתבו על ידי אדוננו אבינו עטרת ראשנו המשגיח הגאון הצדיק

רבי אליעזר גינזבורג זללה"ה

מנהל רוחני בישיבת פוניבז'

35.00

נקה