ליקוטי חפץ חיים קונטרס תלמוד תורה

מבצע!

ספר ליקוטי חפץ חיים – קונטרס תלמוד תורה

כולל ביאורים פירושים ומאמרים שנלקטו מספרי מורנו ורבנו ראש כל בני הגולה מרן הגאון הקדוש רבי ישראל מאיר הכהן זצוללה"ה בעל החפץ חיים.

…..

מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצוקללה"ה כותב בדברי הסכמתו על הספר שלפנינו – ליקוטי חפץ חיים קונטרס תלמוד תורה – "הנה בבוא לפני אחד מהמיוחדים מבני העליה אברך כמדרשו החפץ בעילום שמו ורוצה לזכות את הרבים בדברי רבינו הגאון הקדוש אשר זיכה ה' אותנו בדורנו אשר האיר עינינו במקצועות כל התורה כולה הן בהלכה והן בפילפולא של תורה והן ביראת שמים הטהורה רבן של כל בני הגולה החפץ חיים זצוקללה"ה וספריו נפוצים בכל מקום שהוא עד שכמעט אי אפשר לאיזה קהלה או קיבוץ יהודי שתוכל להיות בלי ספרי החפץ חיים והמשנה ברורה,

ולזה טוב עשה האברך הנ"ל שיחי' ואסף וקבץ את כל דברי החפץ חיים מה שכתב בענין מעלת התורה והחיוב ללמוד המפוזרים בכל ספריו במקום אחר ויהיה שוה לכל נפש, וכבר איתמחי גברא מה שהוציא ספרי לקוטי חפץ חיים על התורה נביאים כתובים ואין לתאר גודל זכותו בזה וספר כזה נחוץ מאד מאד וזכותו של החפץ חיים זצוקללה"ה תעמור לנו במצבנו כעת אשר הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו" – עד כאן מדברי ההסכמה המרגשת שכתב מרן רבינו הרב שך זצוקללה"ה

…..

הסכמת הרב הגאון רבי מנדל זאקס זצ"ל חתנו של רשכבה"ג הגאון החפץ חיים זצוק"ל על ספר לקוטי חפץ חיים על התנ"ך – "הן בא לפני אברך אחד ממכירי הרוצה בעילום שמו בדוקא אברך כמשמעו וכמדרשו אב בחכמה ורך בשנים אשר עיניו כיונים על אפיקי התלמוד ומפרשיו מחדש חדושי תורה בפלפולא ובסברא נכונה, ואייתי מרגניתא בידיו – זהו ספר שלפנינו שרוצה להדפיסו כיון שרחש לבו דבר טוב ללקוט שושנים הנפוצים לרב בספרי החפץ חיים זצוקללה"ה פירושים וביאורים על כמה ענינים תורה נביאים וכתובים לסדרן בסדר נכון ומסודר כל ענין וענין על מקומו הראוי לו, ובנקל יכול הקורא למצוא את מבוקשו אשר רוצה לדעת את דברי החפץ חיים בענין שעוסק בו, נוכחתי לדעת שכוונתו של המחבר שליט"א הוא אך ורק לשם לשמים להרבות כבוד ד' ותורתו בקרב בית ישראל שמן שמיא קא זכי החפץ חיים זצללה"ה שדבריו מקובלים על לבות שלומי אמוני ישראל וכל מן דין אינו שייך להסכמות רק אמינא לפעלה טבא יישר ויהא מלאכתך רצויה בעיני הבריות ויתברך מאלקי השמים בכל הברכות המיועדות לחושבי שמו ולאוהבי תורתו" – הכותב וחותם למען כבוד התורה ולומדיה – מנחם מענדיל יוסף זאקס ראש ישיבת חפץ חיים מראדין" – עד כאן מדברי הסכמת הרב הגאון רבי מנדל זאקס זצ"ל – חתנו של רשכבה"ג הגאון הקדוש בעל החפץ חיים זצוקללה"ה – על ספר ליקוטי חפץ חיים על התנ"ך –

וכמובן הסכמה זו שייכת גם לספר החשוב שלפנינו ליקוטי חפץ חיים קונטרס תלמוד תורה, ויהי רצון שספר הזה יגרום להוסיף עיון שקידה והתמדה בתורתנו הקדושה שדבריה מתוקים מנופת צופים וטובה היא מאלפי זהב וכסף כמו שכל לומד וקורא בדברי הסבא קדישא רבינו בעל החפץ חיים זצוק"ל – מתעורר ומתקדש להעריך ולחבב כל תיבה מתורתנו הקדושה.

10.00

המלאי אזל

מבצע!