לחיות כהלכה

ספר "לחיות כהלכה" –

כולל הלכות מצויות שאינן כל כך ידועות

בשבח והודיה לדי יתברך על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט על שזיכנו להוציא לאור עולם את ספרנו

הספר שלפנינו הנקרא לחיות כהלכה כשמו כן הוא כי מטרתו לעורר לב המעיין לחיות כהלכה לחיות חיים של תורה ויראת שמים חיים שיש בהם אהבת הבורא ומצוותיו, על ידי קיום ההלכה על פי כל דקדוקיה כראוי בהלכות מצויות אשר אינן כל כך ידועות, והיות ומחוסר ידיעה אפשר להכשל בהלכות שהן מפורשות בשו"ע או במשנה ברורה ללא חולק לכן נטל על עצמו המחבר שליט"א לערוך לאסוף ולברר כל פרט ופרט ממעשינו במשך כל יום ויום מימי השנה,

ההלכות המובאות בספר נכתבו בדרך של שאלה ותשובה שבכך נמשך ומתעורר לב הלומד לבדוק ולהתבונן אם אכן נוהג כהלכה במקרים אלו וכבר מצאנו שהתרומת הדשן כתב ספרו בדרך שאלה ותשובה אע"פ שלא היו השאלות על מעשים שהיו כמבואר בש"ך.

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מהגאונים הגדולים – הגאון רבי שריה דבילצקי זצ"ל, הגאון רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל, הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, הגאון רבי משה מרדכי קרפ שליט"א, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, – שכולם מהללים ומשבחים ומפארים את ההשקעה הגדולה שעשה המחבר שליט"א בשביל זיכוי הרבים לערוך ולברר את ההלכות המצויות שאינן כל כך ידועות ואת התועלת הגדלה והעצומה שיביא הספר הזה בעזרת ה' לעשות כל מעשינו על פי דקדוק ההלכה כרצון ה' יתברך.

20.00

15 במלאי

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?