חקרי הלכות שו"ע הרב סט ג' כרכים

מבצע!
לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

ספר חקרי הלכות – חידושים וביאורים על שולחן ערוך הרב, ג' כרכים

מהגאון הגדול המפורסם רבי ישראל יצחק פיעקארסקי זצוק"ל

רב בפארעסט היללס ניו יארק

וראש מתיבתא בישיבת תומכי תמימים דליובאוויטש

ומלפנים אבד"ק מאנדזיב במדינת פולין

…..

מחבר הספר שלפנינו הוא האדם הגדול בענקים שר התורה עמוד ההוראה חסידא ופרישא אשר צלל במים אדירים והעלה פנינים יקרים בסוגיות הש"ס והפוסקים הרביץ תורה והעמיד אלפי תלמידים רבות בשנים

הספר כולל הערות וביאורים נפלאים חידושים ופלפולים נחמדים על שולחן ערוך הרב בעל התניא נבג"מ זי"ע

חידושי התורה המובאים בספר שלפנינו מלוקטים המה ברוב עמל ויגיעה ומסודרים לפי סדר סימני השולחן ערוך של אדמו"ר הזקו בעל התניא למען ימצא המעיין את מבוקשו בנקל והינם ערוכים בסדר טוב ויפה לעין ונחמד להשכיל

מהדורא זאת של הספר שלפנינו מחודשת ברוב פאר והדר למען ירוץ בו הקורא ותרבה הדעת

…..

הספר כולל ג' חלקים

חלק ראשון –

על אורח חיים מסימן א' עד סימן פ"ח

חלק שני –

על אורח חיים מסימן פ"ט עד סימן שפ"ד

חלק שלישי –

על אורח חיים מסימן תכ"ט עד תרצ"ו וכן על יורה דעה וחושן משפט

…..

מן הנכון להעתיק את לשונו של הגאון המחבר זצוק"ל בחתימת הפתח דבר של החלק הראשון שהוציא לאור מחידושי תורתו בזמנו וממנה משתקפת דמותו והילוך נפשו הטהורה וה לשונו –

ועתה אפרוש כפי אל ה' שזכות אדמו"ר הזקן רשכבה"ג נבג"מ יעמוד לי ולזרעי שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי ועכי"א דברי המתגעגע להיות בטל לבדי ה' …

…..

דרכו של הגאון המחבר זצוק"ל בספר שלפנינו הוא להעיר דיוקים נפלאים בלשון קדשו של בעל השולחן ערוך הרב וליישבם בפלפולים וחידושים בהלכה ובסוגיות חמורות שבש"ס בכמה מקומות אף עמד על שהשמיט הרב דין המובא בפוסקים ועל שינויי הלשונות שבין סימן לסימן שוחרי תורה ובפרט חובבי תורת הרב ורבנים היושבים על מדין ימצאו בספר זה את שאהבה נפשם בהערות מבריקות וליבון הלכתא תוך חידושים נפלאים מענין לענין ערבים ומתוקים

עורך הספר שלפנינו במהדורא המחודשת ומאירת עיניים זו היא פרי עמלו של בנו של המחבר זצוק"ל הרב הגאון רבי מנחם פיעקארסקי שליט"א שהשקיע עמל ויגיעה מרובה כדי שהספר יצא לאור במהדורה נפלאה הזאת בסדר טוב ויפה לעין ונחמד להשכיל וכל הרואה יאמר ברקאי בבחינת יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנה בקנקן חדש המאיר עינים ומשמח לבבות וכל ההוגים בספר יברכו עליו ברכת הנהנין ויהיה לתועלת גדולה ועצומה לעוסקים בענינים אלו.

30.00

10 במלאי

מבצע!