0

חזון איש עם עיונים וביאורים סט ד' כרכים

עיונים וביאורים בדברי החזון איש, ליקוט שיטות הראשונים והפוסקים, ציונים והשלמות מדברי החזון איש בשאר מקומות, נוספו כותרות ומפתחות וציונים רבים, קיצור פסקי חזו"א מלוקט ע"ס השו"ע ונו"כ

40.00160.00