הקדמות למשנה טהרות

ספר הקדמות למשנה – סדר טהרות

מאת הרב הגאון רבי יעקב אליעזר בקר שליט"א

הספר כולל הקדמות הנצרכות להבנת המשנה עם תוספת ביאורים במקום הצורך וכן מדור עיונים בסוף הספר

יוצא לאור על ידי מפעל המשנה היומית מיסודו של הגאון רבי יונה שטנצל זצללה"ה

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה כותב בדברי הסכמתו לספר – "ראיתי קונטרס חידושי תורה ביאורים ופירושים של הרב הגאון הנעלה רבי יעקב אליעזר בקר שליט"א תלמיד חכם יקר ומופלא יגע ועמל בתורה מבני עליה המיוחדים שהעלה על הכתב דברים כתובים בטוב טעם ודעת לבאר ענינים חמורים בסדר טהרות בדברים ברורים מאירים ומשמחים ובודאי יהיה בהם תועלת להכנס בשערי הדעת

הנני בברכה להרב הגאון המחבר שליט"א שיזכה להוסיף עוד כהנה וכהנה על כל הש"ס להגדיל תורה ולהאדירה ויהנו רבים מאור תורתו כי טוב הכותב וחותם לכבוד עמלי תורה בטהרה. – כל זה מדברי הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה בהסכמתו הנלהבת לספר שלפנינו הנקרא הקדמות למשנה.

20.00

9 במלאי