העמידו תלמידים הרבה

מבצע!

ספר "העמידו תלמידים הרבה"

מאת הרב משה מרדכי פליסקין שליט"א

יסודות החינוך ודרכי הלימוד במשנת גדולי ישראל עצות נאמנות הדרכות ישרות וסיפורים מועילים למלמדים ומרביצי תורה חדשים גם ותיקים

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות ומרגשות מגאוני הזמן שליט"א – הגאון רבי ירוחם אלשין שליט"א, הגאון רבי שמואל קמנצקי שליט"א, הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א, הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א, הגאון רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א, הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א, הגאון רבי חנוך אלבק שליט"א, הגאון רבי יצחק מנחם וינברג האדמו"ר מטאלנא שליט"א, הגאון רבי נח אורלוויק שליט"א, הגאון רבי משה קלצקין שליט"א, הגאון רבי זליג פליסקין שליט"א – שכולם מתפעלים מהחיבור המיוחד שלפנינו שמטרתו לחזק בדקי החינוך ולהדריך מלמדים מרביצי תורה ואנשי חינוך בעבודתם הקדושה ולגלות להם את כוחותיהם הגדולים הטמונים בהם ואת הכח העצום שיש בעבודת החינוך להשפיע על תלמידיהם לגדלם ולרוממם לתפארת,        

הספר שלפנינו כולו מיוסד ובנוי בטהרה ממקור התורה הקדושה וחכמי התורה וזה יסוד גדול במסירת התורה מדור לדור כדאיתא בגמרא מסכת בבא מציעא דף פ"ה ע"ב, ובודאי יביא תועלת גדולה לכל המלמדים ומרביצי התורה ואנשי החינוך להעמיק את יסודות החינוך והלימוד במשנת גדולי ישראל והשקפת התורה הצרופה ולהרבות את הצלחתם והצלחת תלמידיהם, ויזכה המחבר שליט"א להמשיך בעבודתו הקדושה מתוך נחת ושמחה ובריות גופא ונהורא מעליא.  

20.00

11 במלאי

מבצע!