העירוב - הרב יחיאל מיכל שטרן

ספר העירוב

מאת הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א – רב ומורה צדק בשכונת עזרת תורה ירושלים, ומחבר הרבה ספרים חשובים רבים ומועילים.

הספר שלפנינו הנקרא ספר העירוב כשמו כן הוא מבאר ומלבן כל דיני העירוב בקצרה ובתמצית בתוספת המחשה על ידי תמונות

רבינו הגדול שר התורה מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א בברכתו לרגל הוצאת הספר לפנינו כותב דברים מרגשים אודות המחבר הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א וז"ל –

ידידי הגאון הגדול רבי מיכל שטרן שליט"א מגדולי המחברים בדורנו חיבר עשרות ספרים וגם לי היה בסייעתא דשמיא תועלת גדולה מהם

ועתה מוציא לאור ספר העירוב ואף שאני נמנע מלכתוב המלצות ובפרט בהלכה מכל מקום אברך שיזכה המחבר שליט"א לחבר עוד הרבה ספרים מתוך נחת ובריאות – כל זה מדברי רבינו הגדול שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א בדברי ברכתו המיוחדים לרגל הוצאת הספר שלפנינו הנקרא ספר העירוב.

…..

הגאון הגדול רבי נתן הכהן קופשיץ שליט"א רבה של בית שמש כותב בדברי ברכתו לרגל הוצאת הספר שלפנינו הנקרא ספר העירוב וז"ל –

כבוד ידידי הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א – המפורסם בעשרות הספרים שחיבר

קיבלתי את הקונטריסים של ספרך החדש שעומד להוציא לאור בעזרת ה' ספר העירוב ובו מבאר באופן קל כל דיני העירוב בסדר נפלא למען ידעו הצעירים גם לרבות תלמידי חכמים שלא התעסקו בזה כל ההלכות למעשה עם כל הבעיות שיש בזה ענינים חמורים כל דיני צורת הפתח והמסתעף וכל דיני המחיצות וכל זה ודאי יהיה בעזרת ה' לתועלת גדות ותרבה הדעת בענינים חמורים אלו שאין יד הכל ממשמשת בהם ועעשיו אפשר להכנס לענינים אלו בצורה קלה ומושכת.

30.00

המלאי אזל