הנותן תשועה סגולות ותפילות לזיווג

מבצע!

קונטרס "הנותן תשועה" –

מאת הרב החסיד רבי נתן הכהן גראף שליט"א

כולל סגולות ותפילות לזיווג הגון

ועוד ניתוסף בקונטרס שלפנינו – ליקוט נפלא מדברי השפת אמת מכל דבריו שכתב בלשון "צריך כל אדם לידע וכו' וכיוצא בלשון הזה, ואף שבדרך כלל זה כמו אבן מתוך בנין שלם בדברי השפת אמת למעיין במקור הדברים, מכל מקום הרי משמעותה ותביעתה של אמירה זו מבעל השפת אמת זצוק"ל – מועילה אף כשהיא לבדה ומעוררת לעבודת ה'יתברך, ויהי רצון שעל ידי זה יתרבה הדעת עד שיקוים בנו ומלאה הארץ דעת את השם.

(גם סדר תפילות מנחה וערבית וברכת המזון מצורף בסוף הקונטרס).

הקונטרס מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של הגאונים – הגאון הצדיק רבי יצחק מנחם ויינברג שליט"א האדמו"ר מטאלנא, הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א רב שכונת גילה ומקור חיים ומחבר ספרים רבים חשובים ומועילים, הגאון רבי גמליאל הכהן (רפפורט) ריש מתיבתא בישיבת המקובלים שער השמים, הגאון רבי עמרם הופמן מורה צדק בהעדה החרדית ירושלים, – שמשבחים ומפארים את חיבורו של המחבר הרב החסיד רבי נתן הכהן גראף שליט"א שהוא לתועלת גדולה לזכות לישועת השם.

 

10.00

17 במלאי

מבצע!