0

הלכות שבת בשבתו

מבצע!

ניתן להשיג את שאר ספרי המחבר

שלושים יום קודם החג

WHY WE CELEBRATE / TREMBLE / WEEP / REJOICE

עזר לשולחן

*******************

ספר "הלכות שבת בשבת"

מאת הרב הגאון רבי אברהם שלמה דיקמאן שליט"א

והוא קיצור כל הלכות שבת –

על פי תמצית דברי השולחן ערוך והמשנה ברורה –

עם תוספת הערות וציונים מלוקט מגדולי הפוסקים עד אחרוני זמננו,

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי גאוני הזמן – הגאון רבי יוסף שלום אלישיב ז"ל, הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ז"ל, הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, הגאון רבי נתן גשטטנר ז"ל, הגאון רבי עזריאל אוירבאך שליט"א, הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א, הגאון רבי שמואל יצחק הכהן פעלדער שליט"א, הגאון רבי משה מרדכי קרפ שליט"א – המשבחים ומפארים את התועלת העצומה שאפשר להפיק מהספר לרכוש בזמן קצר ידיעה נרחבת בהלכות שבת וגם תועלת לחזור בקצרה על כל הלכות שבת

שם הספר "הלכות שבת בשבתו" כשמו כן הוא הספר מחולק על מנת ללמוד בו מידי שבוע בשבוע וכל שבוע מחולק לשלשה חלקים באופן שיוכל בקלות לגמור כל הלכות שבת מידי שנה בשנה, ולקנות על ידי זה בקיאות נרחבת בהלכתא רבתא לשבתא הנחוץ לכל בר ישראל להיות שומר שבת כהלכתו, כמו שמובא בהקדמת המשנה ברורה להלכות שבת בשם היערות דבש שמי שאינו בקי בהלכות שבת על בוריו היטב היטב אי אפשר לו להינצל מחילול שבת ח"ו ומכלל לאו אתה שומע הן במידה טובה מרובה.

25.00

57 במלאי

מבצע!