0

בנין נפש האדם

ספר "בנין נפש האדם"

יסודות נפש האדם – במשנתו של הגאון בחכמת הנפש – רבי שלמה הופמן זצ"ל

כולל את הפסיכולגיה ההתפתחותית בראי התורה וחז"ל, מבית מדרשו של רבי שלמה הופמן זצ"ל

חיבור זה הוא סולת מובחרת ממשנתו של רבי שלמה הופמן זצ"ל שהיה דולה ומשקה מתורת רבותיו רבי אייזיק שר רבי יחזקאל סרנא רבי מאיר חדשושאר חכמי הדור מהחזון איש ואילך בד בבד עם היותו בקי בכל חדרי תורה ולהבדיל בשלל חכמות הגויים בהכרת הנפש בהורמנא דרבנן ובטוב טעם ודעת הניח יסודות איתנים שהיו לתועלת מעשית במערכות העוסקות בנבכי הנפש ותיקונה.

…..

ספר "בנין נפש האדם" שלפנינו – סודר בשלוש מחלקות –

בראשונה – ערוכה ומוגשת לראשונה בעולמנו מפה סדורה של הפסיכולגיה ההתפתחותית של האדם מהיותו בבטן אמו על לשלהי תקופת חינוכו בגיל עשרים וארבע, שנה אחר שנה כפי שהיא כתובה במקורותינו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פהוכפי שנמסרה על ידי רבותינו גאוני הדורות ונלמדה לפרטיה בפעילותה בעולם המעשהעל ידי הרב שלמה הופמן זצ"ל

בחלק השני – מתוארת מהלכי ודרכי החינוך כפי שראה וספג אותם רבי שלמה הופמן באופן יחודי ופרטני אצל רבו רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל ראש ישיבת סלבודקא

בחלק השלישי – מובאות עובדות וסיפורי חיים ל דילמות הנהגות חיי ישראל בעצמם ומעצמם כפי שחווה אותם הרב הופמן והפיק והסיק מהם תובנות חיים חינוכיות ולימודיות

…..

רבי שלמה זצ"ל נחשב לגדול מביני כוחות הנפש בדורנו אף כי לא נשא בשום תואר תורני – חינוכי רשמי, די היה בהזכרת שמו בין העוסקים בתחום החינוך בכדי שהדברים יקבלו יחס ראשון במעלה, רבי שלמה הופמן זצ"ל היה ידידם ובר שיחם של גאוני וגדולי הדור אשר סמכו עליו בכל מאודם ובכל זאת הוא נשאר עלום מצטנף בפינתו אבל אחר פטירתו תורתו מכרזת עליו על ידי הספרים היוצאים לאור על פי משנתו הישרה והעמוקה בהבנת כוחות נפש האדם.

60.00

23 במלאי