0

אריד בשיחי ב' כרכים

הופיע ויצא לאור אריד בשיחי חלק ב'

דברי קינה ונהי, הליכות והנהגות שנאמרו בשער בת רבים לאחר הסתלקותו של רשכבה"ג מרן שר התורה רבי שמריהו יוסף חיים קניבסקי זללה"ה

ע"י גדולי התורה ותלמידי חכמים, תלמידיו, בני משפחתו, ובאי ביתו

30.00